Bestuur & beleid

Bestuur

Het bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord bestaat uit 14 bestuursleden en komt op voor diverse belangen zoals deze worden geuit in tal van groepen in onze dorpsgemeenschap. Voor de uitvoering van deze taak is het belangrijk goede contacten te onderhouden met overheden, verenigingen en tal van particuliere en maatschappelijke organisaties.

Het bestuur is van mening dat de werkwijze zoals die wordt gevolgd een goede waarborg biedt om aan de doelstelling te werken en op te komen voor het belang van Nieuw-Amsterdam/ Veenoord en dat hierdoor een grote achterban wordt bereikt. De vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord is het geëigende orgaan om diverse belangen van onze dorpsgemeenschap te behartigen!

 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

- Rikus Haasken (voorzitter);

- Johannes Davids (secretaris);

- Albert Meijering (penningmeester).

 

Tineke de Roo ondersteunt het secretariaat van de vereniging.

 

Adviseurs van het bestuur

- wijkagent

- Opbouwwerker Sedna

Plaatselijk belang 
Postbus 3
7833 ZG Nieuw-Amsterdam
nwadam.veenoord@hetnet.nl

Bestuursleden

Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een gelijk aantal mannen en vrouwen. Tevens dient het dorp en de binnen de gemeentegrenzen aanwezige buurten en kernen op een evenredige wijze binnen het bestuur te zijn vertegenwoordigd. Rekening houdend met eerder gestelde voorwaarden, streeft het bestuur de volgende samenstelling na:

- 1 lid uit de sfeer van de middenstand

- 1 lid uit de sfeer van de industrie

- 2 leden uit de sfeer van huurdersvereniging/bewonersgroepen

- 1 lid uit de sfeer van vakorganisaties

- 1 lid uit de sfeer van sportorganisaties

- 1 lid uit de sfeer van gezondheidszorg

- 1 lid uit de sfeer van welzijnswerk

- 1 lid uit de sfeer van onderwijs

- 1 lid uit de sfeer van jongerenorganisaties

- 1 lid uit de sfeer van ouderenwerk

- 2 leden vanuit nader te bepalen organisaties

- 3 leden op persoonlijke titel

 

Een overzicht van de bestuursleden:

Rikus Haasken

De heer R. Haasken (voorzitter)

Erfscheidenweg 74

7833 JW Nieuw-Amsterdam

Tel. 0591-551132

pbnavo03@gmail.com

 

De heer Haasken heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van de kleine kernen.

Albert Meijeing

De heer A. Meijering

Middenweg 78
7844 KX Veenoord
Tel. 0591-551346
Mob. 06-51498116
pbnavo01@gmail.com

 

De heer Meijering is penningmeester en heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van de kerken.

Harry Bolland

De heer H. Bolland
Troelstrastraat 12
7844 KK Veenoord
0591-552001
 
De heer Bolland heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van de gezondheidszorg. 

Rieks Oldengarm

De heer R. Oldengarm

Eikenlaan 60

7833 LE Veenoord

Tel. 0591-551449

pbnavo07@gmail.com

 

De heer Oldengarmheeft zitting in het bestuur uit de sfeer van huurdersvereniging/bewonersgroepen

Raimond de Roo

De heer R. de Roo

Slenerend 5a

7844 MA Veenoord

mob. 06-46117447

pbnavo08@gmail.com

 
De heer De Roo heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van jongerenorganisaties

 

Activiteiten:
Alle vraagstukken omtrent speeltuinvoorzieningen.

Aad Vrijhof

Dhr. A. Vrijhof

Leemhof 24
7833 BZ  Nieuw-Amsterdam
Tel. 0591-858642
Mob. 06-44345564
pbnavo09@gmail.com

 

De heer Vrijhof heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van kunst & cultuur

Bianca Winkel

Mevrouw B. Winkel

Schooldijk

Nieuw-Amsterdam
pbnavo12@gmail.com

 

Mevrouw Winkel heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van het onderwijs. 

Rik Jansen

Dhr. R. Jansen
Dommersweg 4

Nieuw-Amsterdam 

pbnavo10@gmail.com

 

Dhr Jansen heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van nader te bepalen organisaties/persoonlijke titel. 

Inge Niks

Mevr. I. Niks
Vaart NZ 65

Nieuw-Amsterdam 

pbnavo13@gmail.com

 

Mevrouw Niks heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van nader te bepalen organisaties/persoonlijke titel

Tineke de Roo

Mevr. T. de Roo (ondersteunend, waarnemend secretaris)

Wijkstraat 82
7833EG  Nieuw-Amsterdam
Tel. 0591-553347
pbnavo02@gmail.com